Tutaj znajdziesz wszystkie informacje dotyczące promocji 🙂

 

REGULAMIN PROMOCJI „STRZAŁ ZA STRZAŁ” DLA KURSANTÓW OSK ONESHOT

(zwanej dalej „Regulaminem”)

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji jest ośrodek szkolenia kierowców Oneshot z siedzibą w Opolu, przy ul. Oleskiej 97H, NIP: 751-171-71-39, zwany dalej „Organizatorem” we współpracy ze Strzelnicą KŻR LOK Opole, ul. św. Jacka 1, 45-591 Opole, zwaną dalej „Strzelnicą”.

2. Osobą uprawnioną do skorzystania z Promocji jest wyłącznie klient OSK Oneshot, który złożył z wynikiem pozytywnym państwowy egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B.

4. Potwierdzeniem spełnienia warunków Promocji jest arkusz egzaminacyjny kursanta z wynikiem pozytywnym, z widniejącą z tyłu pieczątką Organizatora.

5. Promocja realizowana jest na Strzelnicy KŻR LOK Opole.

6. Czas trwania Promocji obowiązuje aż do odwołania jej przez Organizatora.

§ 2.

CENNIK

1. Przedmiotem Promocji jest darmowy wstęp na Strzelnicę wraz z ubezpieczeniem.

2. Jeden strzał amunicji 9mm – 2 zł, karabin AK47 7,62mm – 3 zł.

§ 3.

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów OSK Oneshot, którzy zakupili kurs nauki jazdy w jednym z czterech wariantów:

a) Kurs podstawowy

b) Kurs podstawowy przyspieszony

c) Kurs podstawowy rozszerzony

d) Kurs podstawowy rozszerzony przyspieszony

zgodnie z ofertą i cennikiem dostępnymi na stronie internetowej organizatora.

2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest indywidualne wykupienie przez kursanta strzałów (dowolny rodzaj amunicji) oferowanych przez Strzelnicę, w kwocie minimum 30 zł.

3. Podstawą do skorzystania z promocji jest okazanie instruktorowi na strzelnicy arkusza o którym mowa w par. 1 ust. 4.

4. Z promocji skorzystać można po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z instruktorem Strzelnicy.

5. Promocja jest ważna 6 miesięcy od dnia zdania egzaminu praktycznego przez kursanta.

6. Ośrodek Oneshot zobowiązuje się do:

a) oznaczenia arkusza egzaminacyjnego klienta pieczątką firmową, która uprawnia do skorzystania z Promocji,

b) uregulowania opłaty za przedmiot promocji u właściciela Strzelnicy.

7. Strzelnica zobowiązuje się do:

a) przyjęcia klienta OSK Oneshot i realizacji umówionej usługi.

b) Zapewnienia opieki trenerskiej dla każdego kursanta.

8. Informacja o zakończeniu Promocji dostępna będzie na stronie internetowej Organizatora oraz w biurze siedziby firmy.

§ 4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez klientów OSK Oneshot.

PRZETRWARZANIE DANYCH

Dane klientów będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celach realizacji warunków Promocji. Administratorem danych osobowych kursantów jest OSK Oneshot z siedzibą w Opolu, ul. Oleska 97H, 45-221 Opole, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 751 171 71 39. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: kontakt@oneshot.opole.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem siedziby. Każdy klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody należy skontaktować się telefonicznie z Administratorem pod nr tel. 667 776 979 lub osobiście w siedzibie firmy.